មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៦ របស់ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ នឹងរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៦ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីវេលាម៉ោង ០៨:០០ នៅសាលប្រជុំធំ នៅស្នាក់ការ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ។សូមចូលទៅកាន់ទំព័រដើម