ខ្មែរ    អង់គ្លេស

 


គុណភាពទឹក


ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ជាមួយនឹងស្តង់​ទឹក​ផឹក​នៃ​អង្គការ WHO និង​ស្តង់​ដារ​ទឹក​ផឹកជាតិ។ រ.ទ.ស.ភ ធ្វើតេស្តគុណភាព​ទឹក​នៃ​រោងចក្រ​ប្រព្រឹត្តកម្ម​ទឹក​ស្អាត ៣ដងក្នុង ១ថ្ងៃ និងធ្វើតេស្តគំរូ ៨០ដង ក្នុង១សប្តាហ៍​នៃ​បណ្តាញ​ផ្សេងៗ​គ្នា។ ក្រៅពីនោះរបាយការណ៍គុណភាពទឹកប្រចាំឆ្នាំនៃ រ.ទ.ស.ភ ត្រូវបានចេញផ្សាយដោយបន្ទប់ពិសោធន៍នៅប្រទេសសឹង្ហបុរី និងទីក្រុង​សៀង​ហៃ ដែលបានបញ្ជាក់ពីគុណភាពទឹកស្អាត។

គំរូនៃនៃការផលិតទឹកស្អាតដោយ រ.ទ.ស.ភ ត្រូវបាន​ធ្វើ​តេស្ត​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​នៅមន្ទីរពិសោធន៍ប្រទេសសឹង្ហបុរី និងទីក្រុងសៀងហៃ។ ទិន្ន័យបានមកពីមន្ទីរពិសោធន៍ទាំងនោះបង្ហាញថាការផលិតទឹករបស់ រ.ទ.ស.ភ គឺស្អាត។ ចំនួនប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលបានធ្វើតេស្តដោយមន្ទីរពិសោធន៍ទាំង២​ ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ២០០៦-២០១៣ គឺមានដូចខាងក្រោម:
•ឆ្នាំ 2006, 94 បា៉រ៉ាម៉ែត្រ
•ឆ្នាំ 2007, 102 បា៉រ៉ាម៉ែត្រ
•ឆ្នាំ 2008, 209 បា៉រ៉ាម៉ែត្រ
•ឆ្នាំ 2009, 215 បា៉រ៉ាម៉ែត្រ
•ឆ្នាំ 2010, 215 បា៉រ៉ាម៉ែត្រ
•ឆ្នាំ 2011, 213 បា៉រ៉ាម៉ែត្រ
•ឆ្នាំ 2012, 213 បា៉រ៉ាម៉ែត្រ
•ឆ្នាំ 2013, 213 បា៉រ៉ាម៉ែត្រ
ការធ្វើវិភាគគុណភាពទឹកនៃការផលិតទឹកស្អាតរបស់ រ.ទ.ស.ភ ត្រូវបានធ្ើនៅមន្ទីរពិសោធន៍​នៃប្រទេស​សឹង្ហបុរី និង​ទីក្រុងសៀងហៃ គឺបានបង្ហាញនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ៦ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឯកសារនេះ:

      ការថែទាំប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាត គឺធ្វើឡើងដោយបុគ្គលិក រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ពីព្រោះមកពីលក្ខណសេដ្ឋកិច្ច និងបច្ចេកទេស

The chart below shows quality of the water produced by PPWSA in 2012:

No.

Parameters

Unit

WHO
Water Quality Compare With WHO
Phum PrekChamka MonChroy
Changwa
Distribution
Network
1ភាពល្អក់ (Turdibity)NTU5 <0.89 <1.97 <0.97 <1.03
2តំលៃប៉េហាស (pH)6.5-8.5 7.04 7.38 7.84 7.58
3ក្លរសល់សេរី (FAC)mg/l0.1-1 0.88 0.85 0.81 0.26
4ក្លរសល់សរុប (TAC)mg/l0.5-2 1.02 1.02 0.95 0.42
5មេរោគកូលីហ្វមសរុប (Total Coliform)cfu/100ml00000
6មេរោគហ្វីកល់កូលីហ្វម (Faecal Coliform)cfu/100ml00000
7មេរោគអឺកូលី (E. coli)cfu/100ml00000