ព័ត៌មាន

ថ្ងៃចេញផ្សាយចំណងជើង
12 Jul 2024សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជនឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤
11 Jul 2024សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបន្តអាណត្តិប្រធានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
28 Jun 2024ការសាងសង់រោងចក្រផលិតទឹកស្អាតបាក់ខែង ជំហានទី៣
28 Jun 2024ពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតបាក់ខែងជំហានទី២ និងបើកការដ្ឋានសាងសង់រោងចក្រផលិតទឹកស្អាតបាក់ខែងជំហានទី៣ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
11 Jun 2024ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
27 May 2024ការបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
27 May 2024សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១២ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
17 May 2024សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការកែសម្រួលព័ត៌មានលើកំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ នៃព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់រយៈពេល ៣ខែ បញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ (ភាសាខ្មែរ) របស់ រ.ទ.ស.ភ
17 May 2024របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤
15 May 2024ការកើនឡើងនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤
25 Apr 2024សេចក្តីជូនដំណឹង លិខិតតែងតាំងអាណត្តិគាហកៈ របៀបវារៈលម្អិត និងឯកសារសម្រាប់ចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១២ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
11 Apr 2024ការផ្ទេរភារកិច្ច តែងតាំង និងដំឡើងឋានៈបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
28 Mar 2024របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣
15 Mar 2024ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់ រ.ទ.ស.ភ
15 Mar 2024ការសម្រេចរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិករបស់ រ.ទ.ស.ភ
15 Mar 2024ការកើនឡើងនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ ក្នុងឆ្នាំ២០២៣
20 Feb 2024សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការកែសម្រួលលើទំព័រចុះហត្ថលេខាសេចក្តីថ្លែងរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី ៣ និង ៤ ឆ្នាំ២០២៣ ជាភាសាខ្មែរ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
21 Feb 2024សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស បេក្ខជន និងបេក្ខនារី ឱ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤
15 Feb 2024ការរកបានទីផ្សារថ្មី
15 Feb 2024របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២៣
14 Feb 2024ការកើនឡើងនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ ក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២៣
29 Jan 2024Design and implement of the Capacity Building Programme in management and maintenance of PPWSA assets
15 Nov 2023របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣
15 Nov 2023ការកើនឡើងនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ ក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣
03 Nov 2023សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជនឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ នាសម័យប្រឡងថ្ងៃទី១៣-១៤-១៥-១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
15 Aug 2023របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣
14 Aug 2023ការកើនឡើងនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងការថយចុះនៃចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ ក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣
18 Jul 2023សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការតែងតាំង និងផ្ដល់ឋានៈជូនឯកឧត្ដមអគ្គនាយករដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
19 Jun 2023ពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការ រោងចក្រផលិតទឹកស្អាតថ្មី បាក់ខែង ជំហាន១ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
29 May 2023ការបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០២២ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
29 May 2023សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១១ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
18 May 2023របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣
18 May 2023សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការកែសម្រួលព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចន្លោះពេលសម្រាប់ត្រីមាស និងរយៈពេល៣ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ របស់ រ.ទ.ស.ភ
15 May 2023ការកើនឡើងនៃចំណេញសុទ្ធ របស់ រ.ទ.ស.ភ ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣
27 Apr 2023ឯកសារសម្រាប់ចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១១ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
26 Apr 2023វេទិកាក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី ប្រធានបទ៖ “វឌ្ឍនភាពរបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ”
19 Apr 2023សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស បេក្ខជន និងបេក្ខនារី ឱ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣
19 Apr 2023សេចក្តីជូនដំណឹង លិខិតតែងតាំងអាណត្តិគាហកៈ និងរបៀបវារៈនៃមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១១ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
30 Mar 2023ការផ្លាស់ប្តូរអាណត្តិគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម គណៈកម្មាធិការតែងតាំង និងលាភការ របស់ រ.ទ.ស.ភ
27 Mar 2023របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២២
16 Mar 2023ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០២២ របស់ រ.ទ.ស.ភ
16 Mar 2023ការសម្រេចរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក របស់ រ.ទ.ស.ភ
16 Mar 2023ការថយចុះនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធ របស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២
28 Feb 2023ការផ្លាស់ប្តូរអាណត្តិរបស់អភិបាលតំណាងនិយោជិត រ.ទ.ស.ភ
14 Feb 2023របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២
24 Jan 2023សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជនឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ នាសម័យប្រឡងថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣
12 Jan 2023ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ រ.ទ.ស.ភ
06 Jan 2023ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានឱ្យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ធ្វើការកត់ត្រាបង្កើនដើមទុននូវ សម្ភារដែលមានតម្លៃសរុបចំនួន ១.៤៤៣.២២០.៧៣១ រៀល
5 Dec 2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស បេក្ខជន និងបេក្ខនារី ឱ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២
29 Nov 2022ហិរញ្ញវត្ថុអាកាសធាតុ
15 Nov 2022របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២
15 Nov 2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស បេក្ខជន និងបេក្ខនារី ឱ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២
11 Nov 2022ការថយចុះនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធ របស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២
22 Sep 2022សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការកែសម្រួលលើទិន្នន័យមួយចំនួននៃសេចក្តីថ្លែងរបស់អគ្គនាយកនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២១ ជាភាសាអង់គ្លេស របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
15 Aug 2022របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២
15 Aug 2022ការកើនឡើងនៃចំណេញសុទ្ធ របស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២
02 Aug 2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស បេក្ខជន និងបេក្ខនារី ឱ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២
13 Jul 2022សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបន្តអាណត្តិប្រធានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
23 Jun 2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស បេក្ខជន និងបេក្ខនារី ឱ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២
13 Jun 2022របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២
16 May 2022ការបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០២១ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
16 May 2022ការផ្លាស់ប្តូរអភិបាលឯករាជ្យ និងអភិបាលមិនប្រតិបត្តិតំណាងភាគហ៊ុនិកឯកជន របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
16 May 2022សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១០ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
16 May 2022ការពន្យារពេលនៃរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ របស់ រ.ទ.ស.ភ
9 May 2022សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការកែសម្រួលរបៀបចូលរួម និងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១០ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
22 Apr 2022ឯកសារសម្រាប់ចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១០ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
08 Apr 2022មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១០ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
01 Apr 2022របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២១
22 Mar 2022ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០២១ របស់ រ.ទ.ស.ភ
21 Mar 2022ការសម្រេចរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក របស់ រ.ទ.ស.ភ
18 Mar 2022ការកើនឡើងនៃចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធ របស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១
09 Mar 2022សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាគម្រោងពង្រីកប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតក្រុងតាខ្មៅ រវាងរដ្ឋាកទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ និងក្រុមហ៊ុន KKKCT CONSORTIUM
15 Feb 2022របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១
11 Feb 2022ការកើនឡើងនៃចំណេញសុទ្ធ របស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១
02 Feb 2022ការតែងតាំងលេខាធិការសហគ្រាស និងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
31 Jan 2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការជ្រើសរើសបេក្ខភាពអភិបាលមិនប្រតិបត្តិតំណាងភាគហ៊ុនិកឯកជន
31 Jan 2022សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការជ្រើសរើសបេក្ខភាពអភិបាលឯករាជ្យ
21 Dec 2021ការយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ រ.ទ.ស.ភ
16 Nov 2021របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២១
15 Nov 2021ការកើនឡើងនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២១
13 Oct 2021សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបកស្រាយទាក់ទងនឹងការអនុវត្តថ្លៃលក់ទឹកជូន កម្មករ កម្មការិនី និងសិស្សនិស្សិតដែលស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ
01 Sep 2021របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១
30 Aug 2021ការតែងតាំងអគ្គនាយក និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
17 Aug 2021ការពន្យារពេលនៃរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១ របស់ រ.ទ.ស.ភ
10 Aug 2021ការតែងតាំងលេខាធិការសហគ្រាស និងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់
12 Jul 2021ការតែងតាំងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់
29 Jun 2021Phnom Penh Water Story
16 Jun 2021របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១
15 Jun 2021ការកើនឡើងនៃចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១
24 May 2021សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៩ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
21 May 2021ការបែងចែកភាគលាភ ប្រចាំឆ្នាំ២០២០ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
17 May 2021ការពន្យារពេលនៃរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ របស់ រ.ទ.ស.ភ
09 May 2021សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុគ្រោះថ្លៃទឹកស្អាតរយៈពេល ៣ខែជូនដល់ កម្មករ កម្មការិនី សិស្ស និស្សិត ក្នុងអំឡុងពេលបិទខ្ទប់ស្ថិតក្នុងតំបន់ក្រហម
28 Apr 2021មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៩ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
23 Apr 2021ការយឺតយ៉ាវក្នុងការទូទាត់ថ្លៃប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតមិនត្រូវបានពិន័យ រឺផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតក្នុងអំឡុងពេលបិទខ្ទប់នោះទេ
19 Apr 2021មន្ទីរពិសោធន៍ទឹករោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតនិរោធរបស់រដ្ឋាករទឹស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រ ISO/IEC 17025 : 2005
19 Apr 2021រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ចូនក្រុមការងារចុះរៀបចំតភ្ជាប់បណ្តាញទឹកស្អាតនៅតាមបណ្តាទីតាំងមួយចំនួន
01 Apr 2021របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២០
29 Mar 2021ការរសម្រេចរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក របស់ រ.ទ.ស.ភ
29 Mar 2021ការកើនឡើងនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ ឆ្នាំ២០២០
02 Mar 2021របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២០
02 Mar 2021ការកើនឡើងនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២០
16 Feb 2021ការពន្យារពេលនៃរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២០ របស់ រ.ទ.ស.ភ
01 Feb 2021ពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាបើកការដ្ឋានសាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតបាក់ខែង និងពិធីសម្ភោធដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតចំការមនរបស់ រ.ទ.ស.ភ
27 Jan 2021ការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មរវាងរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ និងអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា
26 Nov 2020ការបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែងរបស់ រ.ទ.ស.ភ
16 Nov 2020របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០
13 Nov 2020ការកើនឡើងនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២០
07 Sep 2020ការកែតម្រូវព័ត៌មាននៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០
25 August 2020ការកើនឡើងនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២០
25 August 2020របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២០
05 Aug 2020របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០
04 Aug 2020ការពន្យារពេលនៃរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ របស់ រ.ទ.ស.ភ
03 Aug 2020ការកើនឡើងនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០
01 Jul 2020ការកែតម្រូវព័ត៌មានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ របស់ រ.ទ.ស.ភ
01 Jul 2020របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩
29 Jun 2020ទិសដៅអាជីវកម្ម ឆ្នាំ២០២០
29 Jun 2020ការបែងចែកភាគលាភ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
29 Jun 2020សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៨ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
22 Jun 2020ការថយចុះចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩
28 May 2020ការយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្តល់របាយការណ៍សាមាយិករបស់ រ.ទ.ស.ភ
07 May 2020មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៨ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តកក្រុងភ្នំពេញ
02 Mar 2020ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ រ.ទ.ស.ភ
25 Feb 2020ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ រ.ទ.ស.ភ
18 Feb 2020ការពន្យារពេលផ្តល់របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៩ របស់ រ.ទ.ស.ភ
16 Dec 2019ការបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែងរបស់ រ.ទ.ស.ភ
22 Nov 2019សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកែសម្រួលថ្លៃទឹក
20 Nov 2019ការបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែងរបស់ រ.ទ.ស.ភ
19 Nov 2019របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៩
15 Nov 2019ការសាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតបាក់ខែង ជំហាន១
13 Nov 2019ការកើនឡើងនៃចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៩
07 Aug 2019ការថយចុះនៃចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៩
The decrease in net profit of PPWSA for 2Q2019 (Unofficial Translation)
06 Aug 2019របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៩
22 Jul 2019កម្រងសំណួរស្តីពី បរិស្ថាន សង្គម និងអភិបាលកិច្ចឆ្នាំ២០១៨ របស់ រ.ទ.ស.ភ
PPWSA’s environment, social and governance questionnaires for FY2018
11 Jun 2019កំណត់ហេតុមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៧
Minutes of 7th General Meeting of Shareholders (Unofficial Translation)
30 May 2019សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការពន្យារពេលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ របស់ រ.ទ.ស.ភ
Delay in disclosing the 2019 First Quarter Report of PPWSA (Unofficial Translation)
30 May 2019របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩
27 May 2019សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការចុះផ្សាយព័ត៌មានភ័ន្តច្រលំរបស់គេហទំព័រ "មនសិការខ្មែរ" ចំពោះ​គម្រោង​សាង​សង់​រោងចក្រ​ប្រព្រឹត្តកម្ម​ទឹកស្អាតចំការមន
30 Apr 2019របៀបវារៈ និងឯកសារមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៧ របស់ រ.ទ.ស.ភ
02 Apr 2019របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨
01 Apr 2019សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការបែងចែកភាគលាភ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ របស់ រ.ទ.ស.ភ
Announcement of Dividend Distribution for the FY 2018 of PPWSA (Unofficial Translation)
01 Apr 2019សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៧ របស់ រ.ទ.ស.ភ
Announcement of the 7th General Meeting of Shareholders of PPWSA (Unofficial Translation)
01 Apr 2019ការកើនឡើងចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធ របស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨
The increases in operating profit and net profit of PPWSA for FY2018 (Unofficial Translation)
28 Mar 2019ភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨
FY 2018 Dividend (Unofficial Translation)
28 Mar 2019មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក របស់ រ.ទ.ស.ភ
General Shareholders’ Meeting of PPWSA (Unofficial Translation)
22 Mar 2019សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី វិសោធនកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ចីបន្តរវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង រ.ទ.ស.ភ
Amendment of Subsidiary Loan Agreements between Ministry of Economy and Finance and Phnom Penh Water Supply Authority (Unofficial Translation)
07 Mar 2019AFD and the Water in Cambodia
01 Mar 2019របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៨
28 Feb 2019ការកើនឡើងចំណូល និងចំណេញរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៨ The increase in revenue and profit of PPWSA for 4Q2018 (Unofficial Translation)
25 Feb 2019សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការពន្យារពេលក្នុងការបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៨ របស់ រ.ទ.ស.ភ Delay in presentation of 2018 Fourth Quarter Report (Unofficial Translation)
15 Jan 2019លទ្ធផលការងារ ឆ្នាំ២០១៨ និងទិសដៅសម្រាប់ការអនុវត្ត ឆ្នាំ២០១៩ Business Performance in 2018 and Annual Plan 2019
14 Jan 2019ការបន្តអាណត្តិរបស់អភិបាលឯករាជ្យ និងអភិបាលមិនប្រតិបត្តិតំណាងភាគហ៊ុនិកឯកជន (Extension of the Mandate of Independent Director and Non-Executive Director Representative of Private Shareholders)
30 Nov 2018របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៨
19 Oct 2018ការកើនឡើងចំនួនបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ និងការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ រ.ទ.ស.ភ
01 Sep 2018សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី៨ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ
26 Sep 2018ការថយចុះចំនួនបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ រ.ទ.ស.ភ
25 Sep 2018សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរពេលវេលាកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី៨ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ
17 Sep 2018សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី៨ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ
17 Aug 2018របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៨ និងការកើនឡើងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ ក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៨
03 Jul 2018សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី៧ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ
13 Jun 2018សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី៧ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ
28 May 2018របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨ និងការថយចុះចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨
23 May 2018កំណត់ហេតុមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៦
25 Apr 2018របៀបវារៈ និងឯកសារសម្រាប់ចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ
03 Apr 2018មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ
03 Apr 2018របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ និងព័ត៌មានស្តីពី ការកើនឡើងចំណេញប្រតិបត្តិការ និងការថយចុះចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧
03 Apr 2018ការបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ របស់ រ.ទ.ស.ភ
03 Apr 2018សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី៦ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ
21 Mar 2018សេចក្តីជូនដំណឹង
ស្តីពីកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី៦ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ
09 Mar 2018ការបន្តអាណត្តិមុខតំណែងអគ្គនាយករដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (អាណត្តិទី៧)
19 Feb 2018 របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ និងព័ត៌មានស្តីពី ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ ក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៧
16 Feb 2018ពិព័រណ៍ផ្សារភាគហ៊ុនកម្ពុជា My First STOCK 2018
09 Feb 2018សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិសាមញ្ញ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ
24 Jan 2018សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិសាមញ្ញ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ
28 Dec 2017សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី៤ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ
11 Dec 2017សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី៤ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ
21 Nov 2017ការប្រែប្រួលនៃព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៧
21 Nov 2017របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៧
01 Nov 2017ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់
01 Nov 2017ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់
25 Oct 2017ការសម្រេចចិត្តបង្កើនកម្ចីរយៈពេលវែងរបស់ រ.ទ.ស.ភ
25 Oct 2017ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ រ.ទ.ស.ភ
22 Sep 2017សំណើសុំកិច្ចសហការណ៍ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីសំរួលដល់ការងារសាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតចំការមន
18 Sep 2017សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការសាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតចំការមន
14 Sep 2017សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី៣ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ
13 Sep 2017ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់
04 Sep 2017សេចក្តីជួនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី៣ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ
04 Sep 2017សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិសាមញ្ញ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ
30 Aug 2017សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិសាមញ្ញ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ
23 Aug 2017ការប្រែប្រួលនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ រ.ទ.ស.ភ
14 Aug 2017របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៧
11 Aug 2017ការប្រែប្រួលនៃព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៧
09 Aug 2017ការវិនិយោគលើការសាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតចំការមន និងការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុន Vinci Construction Grands Projets
31 Jul 2017Letter of Acceptance Accessories for HDPE Pipes and DI Pipes
31 Jul 2017Letter of Acceptance HDPE Pipes and Fitting
31 Jul 2017Letter of Acceptance DI PIPE and Fittings
31 Jul 2017Letter of Acceptance of the Extension of Camcar Morn Water Prodction Facilities
19​Jun 2017ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងាររបស់ លោក ឡាច បដ្ឋណា
19​Jun 2017សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី១ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ
08 Jun 2017កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី១ អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ
08 Jun 2017ការតែងតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ
06 Jun 2017សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការកែសម្រួលថ្លៃលក់ទឹកស្អាតដែលផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ដោយ រ.ទ.ស.ភ
18 May 2017កំណត់ហេតុមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៥
18 May 2017ការកើនឡើងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧
18 May 2017របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៧
17 May 2017សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិសាមញ្ញ លើកទី១ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ រ.ទ.ស.ភ ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧
11 May 2017សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិសាមញ្ញ លើកទី១ ឆ្នាំ២០១៧ របស់ រ.ទ.ស.ភ
25 Apr 2017របៀបវារៈ និងឯកសារសម្រាប់ការចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ
12 Apr 2017មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ
12 Apr 2017ការកែសម្រួលសមាសភាពនៃគណៈកម្មាធិការសវនកម្មរបស់ រ.ទ.ស.ភ
10 Apr 2017សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងការរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ
10 Apr 2017សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាមញ្ញរបស់ រ.ទ.ស.ភ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧
06 Apr 2017ការបែងចែកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០១៦
06 Apr 2017របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦
09 Mar 2017សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី២៥ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ
17 Feb 2017របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៦
13 Feb 2017ការផ្លាស់ប្តូរអភិបាលតំណាងនិយោជិត រ.ទ.ស.ភ
13 Feb 2017ការកើនឡើងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៦
26 Jan 2017សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី គម្រោងសាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតនិរោធ ជំហាន២ របស់ រ.ទ.ស.ភ
06 Jan 2017សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការបន្តអាណត្តិតំណាងក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ក្នុងមុខតំណែងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល រ.ទ.ស.ភ
28 Dec 2016សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី គម្រោងពង្រីកសមត្ថភាពរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតចំការមន និងប្រព័ន្ធចែកចាយទឹករបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
19 Dec 2016សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាមញ្ញ របស់ រ.ទ.ស.ភ ថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
08 Dec 2016របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៦
02 Dec 2016សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ
11 Nov 2016សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការពន្យារពេលផ្តល់របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៦ របស់ រ.ទ.ស.ភ
05 Oct 2016ការកែតម្រូវលើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី២៣ អាណត្តិទី៥ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
05 Oct 2016សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី២៣ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ
21 Sep 2016សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរកាលបរិច្ឆេទកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី២៣ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ
16 Sep 2016សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ
02 Sep 2016សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី២២ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ
19 Aug 2016សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ
18 Aug 2016របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៦
21 Jul 2016ការចូលរួមវេទិការសាធារណៈ
08 Jul 2016ការទិញទ្រព្យសកម្មរូបីរបស់ រ.ទ.ស.ភ
30 Jun 2016ប្រាក់ចំណេញរបស់ រ.ទ.ស.ភ ថយចុះក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦
24 Jun 2016របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦
23 Jun 2016សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី២១ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ
07 Jun 2016សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី២១ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ
05 May 2016កំណត់ហេតុមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៤
22 Apr 2016របៀបវារៈ និងឯកសារមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៤ របស់ រ.ទ.ស.ភ
05 Apr 2016របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥
31 Mar 2016សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៤ របស់ រ.ទ.ស.ភ និងលិខិតតែងតាំងអាណត្តិគាហកៈសម្រាប់ចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៤ របស់ រ.ទ.ស.ភ
30 Mar 2016ការបន្តអាណត្តិរបស់អភិបាល
30 Mar 2016សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៤
30 Mar 2016លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី២០ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ
28 Mar 2016ការសម្រេចចិត្តបើកភាគលាភ របស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥
09 Mar 2016សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី២០ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ
25 Feb 2016របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៥
01 Feb 2016សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​ការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត
01 Feb 2016សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចុះត្រួតពិនិត្យ-វាស់ស្ទង់គុណភាពនាឡិកាទឹក
28 Jan 2016ការចុះ​ស្វែងរកប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូល​ទាប
28 Jan 2016លិខិតសរសើរ
26 Jan 2016ការតភ្ជាប់បំពង់មេនាំទឹកទំហំ៥០០មម ពីផ្លូវ២០០៤ ទៅផ្លូវ២០១១
22 Jan 2016លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី១៩ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ
8 Jan 2016សេចក្តីជួនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី១៩ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ
8 Jan 2016របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៥
06 Nov 2015សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិសាមញ្ញ លើកទី៣ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ
27 Oct 2015សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិសាមញ្ញលើកទី៣ ឆ្នាំ២០១៥ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ
25 Sep 2015សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី១៧ អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ
09 Sep 2015សេចក្តីជួនដំណឹងស្តីពី​កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​អាណត្តិទី៥ របស់ រ.ទ.ស.ភ
26 Aug 2015របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៥
4 Aug 2015ឯកឧត្តម ចម ប្រសិទ្ធ ទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រគល់បណ្តាញទឹកស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋចំណូលទាប
23 Jul 2015ឯកឧត្តមអគ្គនាយក បានចុះត្រួតពិនិត្យការតបណ្តាញទឹកស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលទាប
23 Jul 2015សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥
22 Jul 2015ការជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Isayama Osamu
30 Jun 2015លិខិតអបអរសាទររបស់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ
11 Jun 2015របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៥
09 Jun 2015សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥
21 May 2015ការទទួលពានរង្វាន់ THE PEAK OF SUCCESS 2015
07 May 2015ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
05 May 2015កំណត់ហេតុមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៣
28 Apr 2015ការទទួលពានរង្វាន់ ”Best Enterprise Award and Manager of the Year” នៅទីក្រុងឡុងដ៏ ប្រទេសអង់គ្លេស
25 Apr 2015ឯកសារសម្រាប់ការចូលរួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៣ របស់ រ.ទ.ស.ភ
22 Apr 2015លិខិតតែងតាំងអាណត្តិគាហកៈ (អ្នកតំណាង) សម្រាប់ចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៣ របស់ រ.ទ.ស.ភ
22 Apr 2015លិខិតតែងតាំងអាណត្តិគាហកៈ (អ្នកតំណាង) សម្រាប់ចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៣ របស់ រ.ទ.ស.ភ
07 Apr 2015របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤
30 Mar 2015លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើកទី១៤ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
29 Mar 2015កិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី៣ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
27 Mar 2015ការសម្រេចចិត្តបើកភាគលាភប្រចាំឆ្នាំ២០១៤ របស់ រ.ទ.ស.ភ
24 Mar 2015លទ្ធផលចុះកិច្ចសន្យា របស់ម្ចាស់ផ្ទះជួលយល់ព្រមចែកចាយទឹកស្អាតបន្តជូន កម្មករ-កម្មការិនី និង​ សិស្សិត ស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលតាមបណ្តាលខណ្ឌក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និង ទីក្រុងតាខ្មៅ
20 Mar 2015សេចក្តីបំភ្លឺរបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញលើ “រដ្ឋាករទឹកនិយាយថា PAC Iron 0.3% ប៉ះពាល់ នឹងទឹកឡើងក្រហមខណៈធ្លាយឯកសារសម្ងាត់ ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ PAC Iron 0.3% ជូនរដ្ឋាករទឹក”
18 Mar 2015សេចក្តីបំភ្លឺរបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញលើ “ទឹកស្អាតនៅភ្នំពេញ ប្រើខុសបទដ្ឋានបច្ចេកទេសដាក់ឱ្យដេញថ្លៃ ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់”
10 Mar 2015ការតែងតាំងប្រធានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
10 Mar 2015​រ​បាយការណ៍​ប្រចាំ​ត្រី​មាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៤ និង​ព័ត៌​មាន​ហិ​រញ្ញ​វត្ថុ​ក្នុង​គ្រា​សង្ខេប ដែល​បាន​ត្រួត​ពិនិត្យ ប៉ុន្តែ​មិន​បាន​ធ្វើ​សវ​នកម្ម ​សម្រាប់​ដំណាច់​ត្រី​មាស ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤
17 Feb 2015ការបន្តអាណត្តិមុខតំណែ​​ងអគ្គ​នាយ​ករ​ដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វ​យ័ត​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ
05 Feb 2015ការចូល​និវត្តន៍​របស់ លោក គឹម អេង​ឡូយ​លួង ជា​ប្រ​ធានស​វ​ន​កម្ម​ផ្ទៃ​ក្នុង​នៃ រ.ទ.ស.ភ
09​ Dec 2014របាយការណ៍ប្រចាំ​ត្រីមាសទី៣ ​ឆ្នាំ២០១៤ ​និង​ព័ត៌មាន​ហិរញ្ញវត្ថុក្នុង​គ្រា​សង្ខេប​ សម្រាប់​ដំណាច់​ការិយបរិច្ឆេទ ​៩ខែ ​ថ្ងៃទី៣០ ​ខែកញ្ញា ​ឆ្នាំ២០១៤ ​ដែល​បាន​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​ដោយស​វនករ​ឯករាជ្យ
18 Nov 2014ការតែងតាំងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
16 Sep 2014ការចូលនិវត្តន៍ និងការប្រគល់ភារកិច្ចជូនបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ រ.ទ.ស.ភ
03 Sep 2014របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៤ ដែលបានពិនិត្យឡើងវិញដោយសវនករឯករាជ្យ
02 Sep 2014ការតែងតំាងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
02 Sep 2014 Procurement of a Geographic Information System (GIS)
01 Aug 2014ការចុះកិច្ចសន្យារវាង រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ និងក្រុមហ៊ុន VINCI
31 Jul 2014លិខិតអបអរសាទរ
8 Jul 2014របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៤ និងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រាសង្ខេប សម្រាប់ដំណាច់ការិយបរិច្ឆេទ ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ ដែលបានពិនិត្យឡើងវិញដោយសវនករឯករាជ្យ
01 Jun 2014ពានរង្វាន់ EUROPEAN AWARD FOR BEST PRACTICES
12 May 2014ការប្រែប្រួលសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល រ.ទ.ស.ភ
12 May 2014កំណត់ហេតុមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី២
18 Apr 2014Agenda and document for the 2nd General Meeting of Shareholder
08 Apr 2014មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី២
08 Apr 2014របាយការណ៍ប្រចាំ ឆ្នាំ២០១៣
07 Apr 2014ការសម្រេចចិត្តបើកភាគលាភ និងគម្រោងវិនិយោគសំខាន់ៗ
05 Apr 2014ពានរង្វាន់ The Diamond Eye Award for Quality Commitment and Excellence
31 Mar 2014តែងតាំងអគ្គនាយករង ទទួលបន្ទុករដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស
28 Mar 2014តែងតាំងទីប្រឹក្សាក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម
24 Mar 2014របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៣ និងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រាសង្ខេប សម្រាប់ដំណាច់ការិយបរិច្ឆេទ ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ដែលបានពិនិត្យឡើងវិញដោយសវនករឯករាជ្យ
19 Mar 2014ពិធីសម្ភោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជា​ផ្លូវការ​នូវ​គម្រោង​ផ្តួចផ្តើម​ប្រើប្រាស់​ថាមពល​ស្អាត​ក្នុងការ​ផលិត​អគ្គិសនី​ដោយ​ប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យ
15 Mar 2014រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ បានទទួលពានរង្វាន់ International Trophy for Quality
03 Mar 2014ការកែសម្រួលភារកិច្ច និងតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ​នៃសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
21 Feb 2014ការជ្រើសតាំងអភិបាលតំណាងនិយោជិត រ.ទ.ស.ភ អាណត្តិទី៥
07 Feb 2014ការលាឈប់ពីតំណែងអភិបាល និងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ រ.ទ.ស.ភ
13 Jan 2014របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៣ និងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រាសង្ខេប សម្រាប់ដំណាច់ការិយបរិច្ឆេទ ៣ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ ដែលបានពិនិត្យឡើងវិញដោយសវនករឯករាជ្យ
25 Nov 2013ការទទួលពានរង្វាន់របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
14 Oct 2013ការតែងតាំងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
11 Oct 2013របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៣ និងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រាសង្ខេប សម្រាប់ដំណាច់ការិយបរិច្ឆេទ ៣ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ ដែលបានពិនិត្យឡើងវិញដោយសវនករឯករាជ្យ
12 Sep 2013សេចក្តីជូនដំណឹង
3 Sep 2013ការតែងតាំងទីប្រឹក្សា​អគ្គនាយកនៃ​រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
26 Aug 2013របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៣ និងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រាសង្ខេប សម្រាប់ដំណាច់ការិយបរិច្ឆេទ ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ ដែលបានពិនិត្យឡើងវិញដោយសវនករឯករាជ្យ
6 Jun 2013ពិធីសម្ពោធប្រកាសដាក់អោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតនិរោធ ជំហានទី ១
9 May 2013របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១២ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ដែលបានធ្វើសវនកម្មដោយសវនករឯករាជ្យ
9 May 2013របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១២ និងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រាសង្ខេប សម្រាប់ដំណាច់ការិយបរិច្ឆេទ ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ដែលបានពិនិត្យឡើងវិញដោយសវនករឯករាជ្យ
30 Apr 2013ពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យដំណើរការរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតនិរោធន៍ ជំហានទី១
3 Apr 2013ការបែងចែកភាគលាភរបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
5 Mar 2013កម្ចីផ្ទាល់ពីទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍(AFD)
01 Mar 2013កំណត់ហេតុមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
20 Feb 2013លទ្ធផលបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​អភិបាល​ឯករាជ្យ និងអភិបាល​មិន​ប្រតិបត្តិ​តំណាង​ភាគហ៊ុនិក​ឯកជន របស់ រ.ទ.ស.ភ
18 Feb 2013ឯកសារសម្រាប់ការចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១ របស់ រ.ទ.ស.ភ
08 Feb 2013ទម្រង់លិខិតតែងតាំងអាណត្តិគាហកៈ សម្រាប់ចូលរួម និងបោះឆ្នោតក្នុងមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១ របស់ រ.ទ.ស.ភ
29 Jan 2013របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១២ និងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រាសង្ខេប ដែលបានពិនិត្យឡើងវិញដោយសវនករឯករាជ្យ(ប្រចាំត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០១២)
21 Jan 2013ការផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងប្រារព្ធកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី១
15 Jan 2013ការពន្យារពេលក្នុងការទទួលការបញ្ជាក់អំពីការចូលរួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី១
04 Jan 2013ការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រកម្មសិទ្ធិលៃបម្រុងទុកសម្រាប់មន្ត្រី-និយោជិត រ.ទ.ស.ភ ដែលបានឡុកអាប់(Lock-up) ៣ឆ្នាំ
27 Dec 2012សេចក្តីសម្រេចក្រុមប្រឹក្សាភិបាល រ.ទ.ស.ភ ក្នុងការបែងចែកភាគលាភសម្រាប់ឆ្នាំ២០១២
28 Dec 2012សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ស្តីពីលទ្ធផលប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជន-បេក្ខនារី ចូលជានិយោជិតនៃ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
14 Nov 2012សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពីការ​បរិច្ជេទការប្រលងសមត្ថភាពចូលបំរើការងារនៅ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុង​ភ្នំពេញ
2 Nov 2012រ.ទ.ស.ភ ទទួលពានរង្វាន់ “ស្នាដៃការងារស្ថាប័ន (Recognition Award)” ពីអង្គការ JICA
24 Oct 2012ការផ្លាស់ប្តូរភារកិច្ច របស់អគ្គនាយករង
22 Oct 2012Disclosure_BoD resolution on Org.Chart & Appointing PPWSA's secretary
28 Sep 2012ការពន្យារពេលក្នុងការឈប់​ទទួលពាក្យស្នើសុំធ្វើជា​បេក្ខភាពអភិបាលឯករាជ្យ និងអភិបាលមិន​ប្រតិបត្តិតំណាងភាគហ៊ុនិក​ឯកជនរបស់ រ.ទ.ស.ភ
14 Sep 2012សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ស្តីពីការ​ជ្រើសរើស​បេក្ខភាព​អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ​តំណាង​ភាគហ៊ុនិក​ឯកជន
14 Sep 2012សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ស្តីពីការ​ជ្រើសរើស​បេក្ខភាព​អភិបាលឯករាជ្យ
13 Sep 2012ការតែងតាំងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ នៃរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
7 Sep 2012ការតែងតាំងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ នៃរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
28 Aug 2012ការចូលនិវត្តន៍របស់​បុគ្គលិក​ជាន់​ខ្ពស់​នៃរដ្ឋាករទឹក​ស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
23 Aug 2012ការបង្កើត​គណៈ​កម្មាធិការ​តែងតាំង​របស់​ រ.ទ.ស.ភ
15 Aug 2012ការផ្លាស់ប្តូរអភិបាលរបស់ រ.ទ.ស.ភ
13 Jul 2012The Future of Water Today
11 Jul 2012ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​អភិបាល​តំណាង​និយោជិត​ និង​ភារ​កិច្ច​បុគ្គលិក​ជាន់​ខ្ពស់​របស់​រដ្ឋាករទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ
2 Jul 2012រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុងភ្នំពេញ​បានប្រកាស​តែង​តាំងអគ្គនាយក​ថ្មី
10 Apr 2012លទ្ធផល​នៃ​ការ​បែង​ចែក​​មូល​​បត្រ​សិទ្ធិ​របស់​​រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​​ក្រុងភ្នំពេញ
24 Mar 2012សេចក្តីជូន​ដំណឹង​ការ​ធ្វើ​បរិវិសកម្ម​នៃ​សំណើរ​លក់​មូល​បត្រ​កម្ម​សិទ្ធិ របស់​រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
23 Mar 2012សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ធ្វើ​ប៊ុក​បៀល​ឌីង​សម្រាប់ អាយ ភី អូ របស់​រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ “រ.ទ.ស.ភ”
12 Mar 2012ឯកសារផ្តល់​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​ការ​បោះផ្សាយ​លក់មូលបត្រ​ម្មសិទ្ធិ​ជាសាធារណៈ
02 Mar 2012កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១២ រ.ទ.ស.ភ បានធ្វើ RoadShow ជាសាធារណះដល់វិនិយោគិន
18 Feb 2012Water, water everywhere: Phnom Penh a clean water success story
30 Aug 2011Phnom Penh's Feat: Getting Clean Tap Water Flowing
08 May 2011An encouraging model suggests urban Asia’s water problems could be easily fixed
24 Apr 2011Three Paradoxes on World Water Day
13 Mar 2011THE WALL STREET JOURNAL
21 Feb 2011គណៈប្រតិភូរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ចុះសួរសុខទុក្ខ និងនំាយកអំណោយ ចែកជូននាយទាហាន ពលទាហាន ក្នុងកងពលតូចអន្តរាគមន៍លេខ ៨ ឈរជើងនៅសមរភូមិជួរមុខ ទិសប្រាសាទព្រះវិហារ
31 Dec 2010រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ បានជួយរៀបចំប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅ វរសេនាតូចលេខ ៣៨១, ៣៨៣, ៣៨៤ ចំណុះកងពលតូចអន្តរគមន៏លេខ ៨ នៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារ
29 Dec 2010ប្រតិភូសភាជប៉ុនអញ្ជើញមកទស្សនៈកិច្ច រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
12 Oct 2010រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញទទួលបានពានរង្វាន់ឧស្សាហកម្ម​ទឹក​ស្អាត​
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម