ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

 • សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជនឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ នាសម័យប្រឡងថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣
  24 Jan 2023

  ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជនឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ នាសម័យប្រឡងថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣... • សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស បេក្ខជន និងបេក្ខនារី ឱ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២
  5 Dec 2022

  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើស បេក្ខជន និងបេក្ខនារី ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សូមជូនដំណឹងដល់ បេក្ខជន និងបេក្ខនារី ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) នឹងធ្វើការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបុគ្គលិកចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌ រ.ទ.ស.ភ ចំនួន ៨រូប សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២... • សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស បេក្ខជន និងបេក្ខនារី ឱ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២
  15 Nov 2022

  រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សូមជូនដំណឹងដល់ បេក្ខជន និងបេក្ខនារី ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) នឹងធ្វើការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបុគ្គលិកចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌ រ.ទ.ស.ភ ចំនួន ៥៨រូប សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២... • សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស បេក្ខជន និងបេក្ខនារី ឱ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២
  02 Aug 2022

  រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សូមជូនដំណឹងដល់ បេក្ខជន និងបេក្ខនារី ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) នឹងធ្វើការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបុគ្គលិកចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌ រ.ទ.ស.ភ ចំនួន០៤រូប សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២...
 • ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម