ខ្មែរ    អង់គ្លេស

 


ធនធានមនុស្ស

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញមានមន្ត្រីនិយោជិតចំនួន 1032 ក្នុងនោះរួមមាន :

វិជ្ជាជីរៈអាយុក្រោម ២៦ឆ្នាំ២៧-៣៥៣៦-៤៥លើសពី ៤៥ឆ្នាំសរុប
ចំនួន អត្រា%
បណ្ឌិត      0           0            0            2        2    0.19% 
អនុបណ្ឌិត      1           10            24            18        53    5.14% 
វិស្វករ/ឧត្តមសិក្សា      24           154            65            23        266    25.78% 
បច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់/មធ្យម      7           25            11            19        62    6.01% 
មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ និងទទួលការបណ្តុះបណ្តាលរយះពេលខ្លី      84           135            40            32        291    28.2% 
អ្នកមានបទពិសោធន៍ការងារ១០ឆ្នាំ      0           16            57            68        141    13.66% 
កម្មករពលកម្ម      4           6            15            16        41    3.97% 
អ្នកបច្ចេកទេស និងកម្មករជំនាញ      52           93            28            3        176    17.05% 
សរុប1724392401811032100%