ការដេញថ្លៃអន្តរជាតិ

លេខការផ្គត់ផ្គង់កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ឯកសារ
No.BKG2-02-PTM-A-PPWSA/AFD-2022The Supply and Delivery of Ductile Iron Pipes and Fittings for Primary Transmission Main.30 Nov 202226 Jan 2023Download
No.BKG2-02-STM-A-PPWSA/AFD-2022The Supply and Delivery of Ductile Iron Pipes and Fittings for Secondary Transmission Main30 Nov 202226 Jan 2023Download
No.KNI-E&M-01-PPWSA/OCIC-2021Invitation for Prequalification Engineering, Procurement, Installation, Test and Commissioning for E&M equipment of Koh Norea Replacement Intake15 Nov 202106 Dec 2021Download
No.BKG-02-DM-B-PPWSA-EU-2021The Supply and Delivery of HDPE Pipes and Fittings for Distribution Mains (Batch 2)28 Jun 202118 Aug 2021Download
No.BKG-02-AC-B-PPWSA-EU-2021The Supply and Delivery of Valves and Accessories (Batch 2)04 Jun 202104 Aug 2021Download
No.BKG-02-STM-B-PPWSA-EU-2021The Supply and Delivery of Ductile Iron Pipes and Fittings for Secondary Transmission Main (Batch 2)04 Jun 202104 Aug 2021Download
No.BKG-02-DM-C-PPWSA/AFD-2021The Supply and Delivery of HDPE pipes and fittings (Batch 3)04 Jan 202104 Mar 2021Download
BKG-02-PTM-A-PPWSA/AFDThe Supply and Delivery of Ductile Iron Pipes and Fittings for Primary Transmission Main (Batch 1)08 Jun 202012 Aug 2020Download
BKG-02-AC-A-PPWSA/AFD-2020The Supply and Delivery of Valves and Accessories (Batch 1)08 Jun 202012 Aug 2020Download
BKG-02-STM-A-PPWSA/AFD-2020The Supply and Delivery of Ductile Iron Pipes and Fittings for Secondary Transmission Main (Batch1)26 Mar 202026 Jun 2020Download
BKG-02-DM-A-PPWSA/AFD-2020The Supply and Delivery of HDPE Pipes and Fittings (Batch 1)26 Mar 202027 May 2020Download
BKG -CW-01-PPWSA/AFD-2018Invitation for Prequalification on Bakheng Water Production Facilities15 Jun 201816 July 2018Download
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម