ការដេញថ្លៃអន្តរជាតិ

លេខការផ្គត់ផ្គង់កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ឯកសារ
No.BKG2-02-DM-A-PPWSA/AFD-2024The Supply and Delivery of HDPE Pipes and Fittings (Batch I)22 Apr 202420 Jun 2024Download
No.BKG3-CCW-01-PPWSA/AFD-2024Invitation for Prequalification of Overhaul of the Chrouy Changvar Water Production Facility11 Mar 202426 Apr 2024Download
No.BKG-CS-01C-PPWSA/AFD-2024Design and implement of the Capacity Building Programme in management and maintenance of PPWSA assets29 Jan 202429 Feb 2024Download
No.BKG2-02-AC-A-PPWSA/AFD-2023The Supply and Delivery of Valves and Accessories (Batch I)12 Jun 202310 Aug 2023Download
No.BKG2-02-PTM-A-PPWSA/AFD-2022The Supply and Delivery of Ductile Iron Pipes and Fittings for Primary Transmission Main.30 Nov 202226 Jan 2023Download
No.BKG2-02-STM-A-PPWSA/AFD-2022The Supply and Delivery of Ductile Iron Pipes and Fittings for Secondary Transmission Main30 Nov 202226 Jan 2023Download
No.KNI-E&M-01-PPWSA/OCIC-2021Invitation for Prequalification Engineering, Procurement, Installation, Test and Commissioning for E&M equipment of Koh Norea Replacement Intake15 Nov 202106 Dec 2021Download
No.BKG-02-DM-B-PPWSA-EU-2021The Supply and Delivery of HDPE Pipes and Fittings for Distribution Mains (Batch 2)28 Jun 202118 Aug 2021Download
No.BKG-02-AC-B-PPWSA-EU-2021The Supply and Delivery of Valves and Accessories (Batch 2)04 Jun 202104 Aug 2021Download
No.BKG-02-STM-B-PPWSA-EU-2021The Supply and Delivery of Ductile Iron Pipes and Fittings for Secondary Transmission Main (Batch 2)04 Jun 202104 Aug 2021Download
No.BKG-02-DM-C-PPWSA/AFD-2021The Supply and Delivery of HDPE pipes and fittings (Batch 3)04 Jan 202104 Mar 2021Download
BKG-02-PTM-A-PPWSA/AFDThe Supply and Delivery of Ductile Iron Pipes and Fittings for Primary Transmission Main (Batch 1)08 Jun 202012 Aug 2020Download
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម