ខ្មែរ    អង់គ្លេស

 


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រគល់កិច្ចសន្យា