• សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជនឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ នាសម័យប្រឡងថ្ងៃទី១៣-១៤-១៥-១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
    03 Nov 2023

    ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជនឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ នាសម័យប្រឡងថ្ងៃទី១៣-១៤-១៥-១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣...
  • BUSINESS PARTNERS