ខ្មែរ    អង់គ្លេស

 


ទឹកបាត់បង់

ការគ្រប់គ្រងទឹកបាត់បង់ គឺជាការយកចិត្តទុករបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញចំពោះបញ្ហាដ័សំខាន់ក្នុងការដំណើរការសហគ្រាស ពីព្រោះ​ការ​កាត់​បន្ថយទឹកបាត់បង់ធ្វើអោយអត្រាវិក្កយបត្រ និងចំណូលកើនឡើង។ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៣ អត្រាទឹកបាត់បង់មានកំរិតប្រមាណ ៧២% ហើយ​អត្រា​​ទឹក​បាត់​បង់​នេះបានធ្លាក់ចុះក្នុងរង្វង់ ៦% ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ដូចបានបង្ហាញក្នុងក្រាហ្វិចខាងក្រោម។ ការសម្រេចបាននូវលទ្ធផល​ល្អមួយ​ក្នុង​រយះពេល​ដ៏ខ្លី ធ្វើ​អោយ​រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ទទួលបានការកោត​សរសើរពីសំណាក់ស្ថាប័នអន្តរជាតិជាច្រើន ហើយ​ផ្តល់​ជ័យ​លាភី និងពានរង្វាន់ពិភពលោកជាច្រើន។

លទ្ធផលទឹកបាត់បង់ពីឆ្នាំ១៩៩៣ ដល់ឆ្នាំ២០១៣