ខ្មែរ    អង់គ្លេស

 

ចក្ខុវិស័យ

រ.ទ.ស.ភ បានប្តេជ្ញាចិត្តបន្តធ្វើឲ្យសេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតរបស់ខ្លួនមានការរីកចម្រើនប្រកបដោយចីរភាព ព្រមទាំងធ្វើជាអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សា ជាអ្នកសម្របសម្រួល
ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅក្នុងទីប្រជុំជនខេត្ត-ក្រុងនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងបណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងពិភពលោកមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នា។

ពានរង្វាន់

ហិរញ្ញវត្ថុ

គុណភាព

លទ្ធផលការងារ ឆ្នាំ២០១៨ និងទិសដៅសម្រាប់ការអនុវត្ត ឆ្នាំ២០១៩ Business Performance in 2018 and Annual Plan 2019

លទ្ធផលការងារ ឆ្នាំ២០១៨ (មិនទាន់ធ្វើសវនកម្ម) និងទិសដៅសម្រាប់ការអនុវត្ត ឆ្នាំ២០១៩ របស់ រ.ទ.ស.ភ
Business Performance in 2018 (Unaudited) and Annual Plan 2019 of PPWSA..... read more

ការដេញថ្លៃ


ព័ត៌មាន